1. Formål

Retningslinjene skal legge til rette for en rettferdig, forsvarlig, rask, effektiv og tillitsskapende behandling av saker for Statens lønnsutvalg (lønnsutvalget).

2. Utgangspunkter

Behandlingen av saker skal samsvare med alminnelige anerkjente tvisteløsningsprinsipper og god forvaltningsskikk.

3. Prosessforutsetninger

Det kan reises sak for Statens lønnsutvalg i samsvar med reglene i tjenestetvistloven og de til enhver tid gjeldende hovedtariffavtalene i staten.

For å få behandlet saken, må sak reises innen de til enhver tid gjeldende frister for saken det gjelder. Ved oversitting av fristen, kan lønnsutvalget likevel realitetsbehandle saken når særlige grunner tilsier det. Det regnes som fristavbrytende når saken er sendt i samsvar med punkt 4 i retningslinjene her.

4. Stevning

Sak reises ved stevning. Stevningen skal gi grunnlag for en forsvarlig behandling av saken for partene og lønnsutvalget.

Stevningen sendes til sekretariatet for lønnsutvalget og til motparten elektronisk i signert eksemplar, og skal angi:

a.  navn og adresse på partene i saken,
b.  det krav som gjøres gjeldende,
c.  en påstand som angir det resultat som kreves, med virkningsdato,
d.  begrunnelse for kravet, med en oversikt over hvor mye kravene vil koste,
e.  de bevis som vil bli ført,
f.  kort redegjørelse for hvorfor det ikke ble oppnådd enighet i forhandlingene,
g.  protokoll eller møtebok fra forhandlingene som vedlegg til stevningen.

5. Tilsvar

Den stevningen retter seg mot skal gi tilsvar elektronisk i signert eksemplar. Tilsvaret sendes direkte til sekretariatet for lønnsutvalget og til den part som har reist sak innen den frist som er gitt for tilsvar.

Tilsvaret skal opplyse om det fremsatte kravet i stevningen godtas eller bestrides, eller om det er innsigelser mot at lønnsutvalget behandler saken. Tilsvaret skal for øvrig angi de forhold som er nevnt i punkt 4 annet ledd bokstav c-f.

6. Lønnsutvalgets behandling

Hovedregelen er muntlig behandling i møte i lønnsutvalget.

7. Rådslagning

Etter at lønnsutvalget har hørt partenes forklaring, trekker det seg tilbake for rådslagning og votering.

Rådslagningen skal tilrettelegges slik at alle medlemmer skal tilkjennegi sitt syn før votering.

8. Votering

Saker avgjøres med alminnelig flertall.

9. Habilitet

Forvaltningsloven kap. II om ugildhet gjelder for utvalgets medlemmer i behandlingen av saker for lønnsutvalget.

10. Lønnsutvalgets avgjørelser

Lønnsutvalget treffer sine avgjørelser ved kjennelse. Partene underrettes om kjennelsen så snart som mulig etter at den er truffet, og normalt innen tre dager.

11. Økonomi

Partene dekker egne kostnader ved føring av saker for lønnsutvalget.

12. Tilgjengeliggjøring av kjennelser

Sammendrag av den enkelte kjennelse legges ut på regjeringens nettsider i anonymisert form.

13. Sekretariatet

Lønnsutvalget bistås av et sekretariat.

Sekretariatet har blant annet ansvar for mottak av saker, skriftlig videreformidling av saker til utvalget, beramming og andre administrative funksjoner.

Dersom sekretariatet mottar stevning eller tilsvar fra en part, og det er klart at stevningen eller tilsvaret ikke samsvarer med kravene angitt i punkt 4 eller punkt 5 i retningslinjene her, kan sekretariatet sette frist for retting av manglene ved stevningen.