Kjennelsens dato: 07.12.2021

NTL reiste krav på vegne av to av medlemmene ansatt i Politiets utlendingsenhet, Internatenheten på Trandum, med krav om økt lønn i henhold til HTA punkt 2.5.3 nr. 1 bokstav a) som følge av vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av medarbeidernes lønn. Utvalget bemerket at nedbemanning ofte vil tilsi at de som er igjen, må gjøre andre oppgaver enn man tidligere har gjort. Dette kan innebære at HTA punkt 2.5.3 nr. 1 bokstav a) kan komme til anvendelse. I dette tilfellet fant utvalget enstemmig at endringer gjort for et medlem var tilstrekkelige til at HTAs krav til «vesentlig endring» var oppfylt, og kravet ble derfor tatt til følge for dette medlemmet. Utvalget fant under dissens 6-5 at vilkårene ikke var oppfylt for det andre medlemmet, og kravet for dette medlemmet ble ikke tatt til følge.