Kjennelsens dato: 07.12.2021

Påstand om avvisning på grunn av for sent inngitt varsel – 2-ukersfristen – til den annen part etter HTA punkt 2.7.2, 1. ledd ble ikke tatt til følge. Fristen skal beregnes fra den dato endelig bruddprotokoll er underskrevet, ikke fra den dag partene konstaterte brudd i forhandlingsmøtet. Vilkårene for økt lønn etter HTA punkt 2.5.3 nr. 1 bokstav a) er ikke oppfylt. Arbeidstaker, som er fengselsbetjent, har siden 1. oktober 2020 arbeidet med til dels nye og andre oppgaver i henhold til midlertidig stillingsinstruks, og har siden da også hatt ansvar for å ivareta noen av de oppgaver som tilbakeføringskoordinator hadde hatt. Utvalget fant at det ikke var godtgjort vesentlig endring til arbeidsoppgaver på et kvalitativt høyere nivå, slik HTA punkt 2.5.3 nr. 1 bokstav a) krever. Uttalt at partene kan løse eventuelle lønnsmessige utfordringer med endrete arbeidsoppgaver i en periode på andre måter dersom det er lokal enighet om dette.