Kjennelsens dato: 19.01.2022

Tvist reist i forbindelse med de lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen (HTA) punkt 2.5.1 høsten 2021. Stevningen er datert 7. desember 2021, mens fristen for innsending etter HTA punkt 2.7.2 tredje avsnitt utløp 3. desember 2021. Saken ble avvist, idet utvalget enstemmig fant at det ikke forelå særlige grunner etter HTA punkt 2.7.2 siste avsnitt. Oversittelsen av fristen var ikke kommentert i stevningen, og de anførte grunner under behandlingen i møtet ble ikke ansett som tilstrekkelige til å komme inn under særlige grunner.

Uttalelse om utvalget syn på innholdet i «særlige grunner»:
«Lønnsutvalget skal bemerke at tidspress, arbeidspress, noe sykefravær, tjenestereiser o.a. er påregnelig på mange arbeidsplasser og anses i utgangspunktet ikke som ekstraordinære situasjoner. For det tilfelle at en fullstendig stevning med alle bilag ikke kan ferdigstilles innen fristen, bør i alle fall selve stevningen innsendes før fristen er ute. Det bør samtidig også sendes melding til motpart og utvalg om at eventuelle ytterligere bilag og eventuell utfyllende argumentasjon vil bli ettersendt.»

Uttalelse om hvordan Statens lønnsutvalg mener saker som avvises av utvalget skal behandles i den videre prosess:
«Statens lønnsutvalg skal for øvrig presisere at ved avvising av en sak fra utvalget, følger det av hovedtariffavtalens system at arbeidsgivers siste tilbud som den klare hovedregel blir stående.»