Tvistesak etter årlig lokal lønnsforhandling etter HTA punkt 2.5.1 mellom NTL Politiet og Politidirektoratet angående stillingskode og lønn for transportledsagere og operative vaktledere i PU (politiets utledningsenhet).

Partene syntes være enige om at nåværende kodefastsettelse for transportledsagere ikke lenger passet, men utvalgets flertall fant likevel at ingen av de kodene som var krevet av partene ville gi bedre og riktigere løsning. Ingen av kravene ble derfor tatt til følge.

Mindretallet – ett medlem – mente at det subsidiære kravet fra NTL skulle tas til følge.

Statens lønnsutvalg oppfordret partene til å finne en minnelig løsning. Endringer i stillingskodestruktur/lønnspolicy for større grupper bør være basert på enighet mellom partene.