Tvist mellom Parat Politiet og Politidirektoratet etter HTA punkt 2.5.1 etter årlig lønnsforhandling angående rett kodeplassering for transportledsagere og operative vaktledere i Politiets Utlendingsenhet. Utvalget fant under tvil at saken kunne fremmes selv om det forelå prosessuelle mangler fra Parats side. Partene syntes være enige om at nåværende kodefastsettelse ikke lenger passet, men utvalgets flertall fant likevel at ingen av de kodene som var krevet av partene ville gi bedre og riktigere løsning. Ingen av partenes ulike krav ble derfor tatt til følge.

Mindretallet – ett medlem – mente at Parats subsidiære påstand skulle tas til følge.

Statens lønnsutvalg oppfordret partene til å finne en minnelig løsning. Endringer i stillingskodestruktur/lønnspolicy for større grupper bør være basert på enighet mellom partene.