Kjennelsens dato: 23.01.2022

Tvistesak etter årlig lokal lønnsforhandling etter HTA punkt 2.5.1 mellom NTL Politiet
og Politidirektoratet angående stillingskode og lønn for transportledsagere og
operative vaktledere i PU (politiets utledningsenhet).

Partene syntes være enige om at nåværende kodefastsettelse for transportledsagere
ikke lenger passet, men utvalgets flertall fant likevel at ingen av de kodene som var
krevet av partene ville gi bedre og riktigere løsning. Ingen av kravene ble derfor tatt til
følge.

Mindretallet – Randi Stensaker (LO Stat) – mente at det subsidiære kravet fra NTL
skulle tas til følge.

SLU oppfordret partene til å finne en minnelig løsning. Endringer i
stillingskodestruktur/lønnspolicy for større grupper bør være basert på enighet
mellom partene.