Tvist etter forhandlinger på særlig grunnlag etter hovedtariffavtalen (2020 – 2022) punkt 2.5.3 nr. 1 bokstav c mellom NTL Domstolene og Domstoladministrasjonen.

Våren 2021 ble flere tingretter sammenslått, og NTL reiste sak på vegne av ti medlemmer med krav om økt lønn. Kravene ble begrunnet i at det, som følge av sammenslåingene, hadde oppstått ubegrunnede lønnsforskjeller. Utvalget bemerket at det ikke er tilstrekkelig at det som følge av sammenslåingene er avdekket lønnsforskjeller mellom ansatte som i det vesentlige utfører samme arbeid som oppfattes som uønskede. Lønnsforskjellene må i tillegg være ubegrunnede. Det ble videre uttalt at lønnsforskjeller mellom arbeidstakere som utfører samme type arbeid kan være begrunnede, for eksempel som følge av arbeidsutførelse, utdanning og relevant praksis, ansiennitet, lønnsendringer som følge av tidligere lokale forhandlinger og konkurranseforhold i det lokale arbeidsmarkedet.

Utvalgets flertall kom til at de oppståtte lønnsforskjellene for de 10 NTL-medlemmene ikke var ubegrunnede, og at NTLs krav dermed ikke kunne tas til følge. Mindretallet – ett medlem – kom til at vilkårene i HTA punkt 2.5.3 nr. 1 bokstav c var oppfylt for to av medlemmene.