Saken gjelder Hovedtariffavtalen pkt. 2.5.3 nr. 1 c). Samfunnsøkonomene hevdet forgjeves at det var oppstått «ubegrunnete lønnsforskjeller» som følge av omorganisering og at deres medlem var blitt teamansvarlig, men uten samme lønn som øvrige i samme gruppe med samme arbeidsoppgaver, trass i samme formelle og reelle kvalifikasjoner, dyktighet, ansvar og omfang av arbeidsoppgaver som de øvrige teamansvarlige. Statens Lønnsutvalg fant enstemmig at det ikke kunne påvises at lønnsforskjellene var «ubegrunnet». Spørsmål om Hovedtariffavtalen av 2020-2022 eller Hovedtariffavtalen av 2022 -2024 kommer til anvendelse.