Saken gjelder Hovedtariffavtalen pkt. 2.5.3 nr. 1 a). Politioverbetjent fikk pga. nedbemanning annen passende stilling i medhold av statsansatteloven § 19 (2). Kort tid etter at politioverbetjenten tiltrådte den nye stillingen høsten 2021 ble det fremmet krav etter hovedtariffavtalen pkt. 2.5.3 nr. 1 bokstav a. Kravet ble ikke tatt til følge, og saken ble ikke brakt inn for Statens lønnsutvalg. Det ble satt fram et nytt krav etter samme bestemmelse i 2022. Dette kravet må vurderes ut fra endringene siden den forrige vurderingen høsten 2021. Kravet ble ikke tatt til følge.

Saken ble etter en konkret vurdering tatt til behandling selv om Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) ikke var varslet før stevning ble tatt ut, jf. Hovedtariffavtalens krav i pkt. 2.7.2 siste setning. KDD ble varslet i rimelig tid før forhandlingene fant sted.