Saken gjelder Hovedtariffavtalen pkt. 2.5.3 nr. 1 a). Arrestforvarer fikk som følge av organisasjonsendringer nye oppgaver som han brukte det vesentligste av sin tid på. Partene var uenige om de nye oppgavene samlet sett lå på et kvalitativt høyere nivå.

Kravet til «vesentlige endringer» må innebære vesentlige endringer til et kvalitativt høyere nivå da det både er endringens omfang og forskjellen i nivå som gir grunnlaget for høyere lønn/endring i stillingskode.

Utvalgets flertall (7 medlemmer) kom frem til at det ikke hadde skjedd vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av stillingen/ansattes lønn. Utvalgets mindretall (4 medlemmer) kom til at vilkårene i Hovedtariffavtalen pkt. 2.5.3 nr. 1 a) var oppfylt.

Kravet ble ikke tatt til følge.