Saken gjelder Hovedtariffavtalen pkt. 2.5.1. Arbeidstakerorganisasjonen gjorde forgjeves gjeldende at forhandlingene skulle gjenopptas mellom arbeidsgiver og alle organisasjonene. Statens lønnsutvalg har ikke kompetanse til å sette til side enighet mellom de øvrige organisasjonene, jf. hovedtariffavtalene pkt. 2.7.2 femte avsnitt. Organisasjonen nådde heller ikke frem med påstanden om at det ikke var gjennomført reelle forhandlinger for deres vedkommende. Flertallet av organisasjonene sammen med arbeidsgiver beslutter innretningen for oppgjøret. Det ble også forgjeves påberopt saksbehandlingsfeil som saksøker mente kunne ha fått betydning for resultatet. Kravene ble ikke tatt til følge. Enstemmig kjennelse.